واحد پول مالدیو

مالدیو دارای یک ارز غیر قابل تبدیل است. بنابراین، روپیه مالدیو را نمی توان از قبل خریداری کرد. فرودگاههای بزرگ بین المللی
ارز را می توان در فرودگاه در هنگام ورود و یا در پایتخت تغییر کرد.دلار به عنوان پول قانونی و نرخ ارز آن پذیرفته شده است.
نوسان بین ۱۲٫۷۵-۱۵٫۴۲ به دلار. نرخ ارز برای سایر ارزها در روز متفاوت است (بازدید http://www.bankofmaldives.com.mv

واحد پول مالدیو روفیاست وهر روفیا برابر حدود دویست و پنج تومان  (۱۶روفیا معادل یک دلار )است

این ارز در واحد های بانکی زیر وجود دارد: ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، و۵۰۰

450px-Maldives_5rufiyaa_reverse