زبان مردم مالدیو

زبان رسمی مالدیو ، یک زبان هندوآریایی  است برخی از شباهت با سینهالی . اول اسکریپت شناخته شده مورد استفاده قرار گیرد به ارسال Dhivehi است ” Eveyla Akuru ” اسکریپت است که در بر داشت ضبط تاریخی پادشاهان . بعد از یک اسکریپت به نام ” Dhives Akuru ” معرفی شد و برای مدت طولانی استفاده می شود. امروز اسکریپت نوشته شده است به نام ” تانا ” و است نوشته شده از راست به چپ . تانا است که گفت: تانا با سلطنت محمد معرفی . انگلیسی در نظر گرفته شده.