مولیاژ و مِدهو زیارت

در کنار مسیری که به سمت مسجد قدیم جمعه می‌رود ، ساختمان آبی و سفیدی واقع شده که دروازه‌های رنگارنگ دارد . این ساختمان، مولیاژ نامیده می‌شود و در اوایل قرن بیستم ، به عنوان قصر سلطان ساخته شده . البته سلطان نتوانست پایش را در این قصر بگذارد و قبل از تمام شدنش ، معزول شد . البته جانشینانش از فرصت استفاده کردند و به مدت چهل سال ، از این ساختمان به عنوان دفتر ریاست جمهوری استفاده می‌کردند . در کنار ضلع شرقی ساختمان، دروازه‌ی آبی و سفیدی قرار گرفته که مدهو زیارت نامیده می‌شود و ابو البرکات در آن‌جا دفن شده : کسی که در سال ١١۵٣، اسلام را به ماله آورد .