مقبره‌ی محمد تاکوروفانو

در حیاط مسجد کوچکی در مرکز شهر ، مقبره‌ی قهرمان ملی مالدیو قرار گرفته ؛ شخصی که کشور را از زیر سلطه‌ی پرتقالی‌ها آزاد کرد و از سال ١۵٧٣ تا ١۵٨۵ بر آن حکومت کرد .